Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego PorownywarkaSerwerow.pl dla użytkowników indywidualnych (dalej zwanych “Użytkownikami”) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2. Operatorem serwisu PorownywarkaSerwerow.pl jest podmiot gospodarczy Szymon Góra, ul. Szewska 19/21/5 50-139 Wrocław, zwany dalej “Administratorem”.

  3. Serwis internetowy PorownywarkaSerwerow.pl służy do porównywania ofert hostingowych. W ramach działalności Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu struktury teleinformatycznej celem przetwarzania danych o ofertach hostingowych.

  4. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.

 2. Dostęp do portalu bez rejestracji

  1. Możliwe jest korzystanie z funkcjonalności portalu bez rejestracji w serwisie.

 3. Korzystanie z portalu

  1. Korzystanie nie może być wykorzystywane do działalności marketingowej.

  2. W ramach Serwisu Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnieniu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych o hostingach.

  3. Administrator nie ingeruje w treść Komentarzy i Materiałów dodawanych przez Użytkowników.

  4. Korzystanie z serwisu wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okienek pop-up.

  5. W Serwisie mogą znajdować się Materiały Agregowane, na które Administrator nie ma wpływu.

 4. Odpowiedzialność

  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeśli oferta znajdująca na stronie jest niaktualna albo zawiera błędy. 

  2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się zachęcanie i ułatwianie metod łamania i obchodzenia jego postanowień.

 5. Wyłącznie odpowiedzialności

  1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora za:

   • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,

   • informacji pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz skutki ich wykorzystania przez Użytkowników,

   • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

   • wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu,

   • za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy,

   • działania Użytkownika polegającego na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie.

  2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:

   • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

   • całkowitego zaprzestania świadczenia usług,

   • usunięcia Komentarzy i Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre obyczaje,

 6. Zmiany regulaminu

  1. Regulamin może być w dowolnym momencie modyfikowany przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.

  2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu.

  3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Uzytkownik jest zobowiązany natychmiastowo opuścić stronę www.

 7. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników nieniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres kontakt@porownywarka-serwerow.pl l lub za pomocą formularzy dostępnych na stronie.

  2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane na adres kontakt@porownywarka-serwerow.pl lub za pomocą formularzy dostępnych na stronie.

  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2014 roku.